barnterapisodra © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

Aktuellt»

 

Medlemsarrangemang om samspelet mellan barn, förälder och terapeut den 1 feb 2019

 

Läs mer om anmälan under fliken under aktuellt.

 

Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska förening

Vi önskar alla våra medlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....och vill samtidigt informera om nästa medlemsmöte  fredag den 1 februari kl 18:00

 

 

 Samspelet mellan barnet, föräldern och terapeuten

i barnpsykoterapi

 

Föreläsning med Fredrik Odhammar som är fil. dr i pedagogik, leg. psykolog, leg.psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Fredriks forskningsintresse rör frågor kring mötet mellan psykoterapeut och barn i psykoterapi samt de förändringsprocesser som skapas under psykoterapins gång. 

 

Många barn i dagens samhälle har psykologiska problem. Barn- och ungdomspsykiatrin har knappa resurser jämfört med de behov av hjälp och stöd som finns. Det är otillfredsställande att behandlingsmetod ofta väljs utifrån vilken behandlingsinstans barnet kommer till, vilka resurser som finns att tillgå samt personalens professionella inriktning snarare än barnets behov. Kunskapen begränsad när det gäller vad som orsakar förändring i psykoterapi. Ett positivt behandlingsutfall för en viss problematik belyser inte vad i psykoterapin som frambringar denna förändring. Det behövs kunskap som är användbara i den kliniska vardagen om vilka processer som bidrar till förändring. Det är därför nödvändigt att undersöka psykoterapier som förekommer inom barn- och ungdomspsykiatrin i sin helhet, hur mötet mellan barn och psykoterapeut uppstår och gestaltar sig samt hur psykoterapeutens interventioner bidrar till växt hos barnet. Fredriks forskning undersöker dessa frågor vilket kan leda till att fler barn kan få adekvat hjälp som utformas utifrån förståelse för verksamma förändringsmekanismer.

 

 

 

 

___________________________________________________________

Välkommen!

Här kan du läsa om vår verksamhet i föreningen. Det finns också information om dynamisk psykoterapi och vad som är speciellt när man arbetar med barn och ungdom.

För dig som är medlem, erbjuder vi information om föreningens verksamhet och möten. Även du som inte är medlem men har ett intresse av vårt område, kan delta i de flesta arrangemang vi anordnar.

VILL DU BLI MEDLEM?

Om du är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk utbildning och inriktning mot barn och ungdom kan du bli medlem i föreningen.


Kontakta föreningens ordförande Börje Palmberg via epost borjepalmberg@yahoo.se


Vilka barn och ungdomar kan behöva psykoterapi?

Det finns olika skäl till att barn kan behöva psykoterapeutisk hjälp. Barn och ungdomar kan uppleva ett svårt lidande om de har mycket oro, rädslor och ångest som hindrar dem i vardagliga situationer. De kan tex få svårt att gå till skolan eller svårt att umgås med jämnåriga på egen hand. De kan brottas med låg självkänsla, dåligt självförtroende och känna sig misslyckade och nedstämda.

Ibland är det föräldrar och skolan som uppfattar att ett barn eller tonåring har problem som de behöver ha hjälp med. Det kan vara barn och ungdomar som har ett aggressivt beteende, är självdestruktiva; barn som inte kan leka eller umgås med jämngamla; barn som skolvägrar eller skolkar. För en del barn och ungdomar blir omgivningen oroad om den uppfattar att den unge inte kan utnyttja sina förmågor om tex oro, ängslan eller aggressivitet hindrar dem från inlärning eller deltagande i aktiviteter.

Barn och ungdomar kan också behöva professionell hjälp om de och/eller familjen kommer i kris; vid sjukdom, skilsmässor eller andra påfrestande livshändelser.

I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar är föräldrarna inblandade i olika omfattning beroende på barnets ålder och problem.  Ofta bedrivs behandlingen med en regelbundenhet på 1 timme/vecka och behandlingen kan pågå från några veckor till ibland flera år. Behandlingen utformas olika beroende på hur svårigheterna ser ut.

Vad hjälper barn och ungdomar?

När barn och ungdomar får hjälp att förstå sina egna reaktioner, får en bättre känsla av sammanhang i sitt liv och kan förstå sina reaktioner upplever de ofta en lättnad i sitt lidande och får större möjlighet att själv påverka sitt beteende och liv.

Vad gör man i psykoterapin?

Barnet eller ungdomen får tillsammans med terapeuten möjlighet att fritt uttrycka sina  upplevelser, känslor, tankar och erfarenheter. Detta kan göras på många olika sätt beroende på mognad och förutsättningar, men samtalet och leken är vanligast. Kärnan i behandlingen är det samspel som uppstår i relationen mellan barnet och terapeuten. Samspelet skapar en möjlighet för barnet/ungdomen att reflektera över sina reaktioner, hitta ord att uttrycka dem och få möjlighet att handskas med dem på ett mer ändamålsenligt sätt.

Konsultation

Är du som förälder orolig för ditt barn/tonåring eller önskar hjälp att förstå dina egna reaktioner på ditt barn kan du alltid konsultera en barn - och ungdomspsykoterapeut för vägledning.

 

Anmälan görs via epost till info@barnterapisodra.se

 

Årsavgiften för medlemsskap

350 kr betalas per kalenderår till föreningens

bankgiro 5176-7119

ange namn. Nya medlemmar ombeds använda kontaktformuläret.

Vår förening ingår i en europeisk sammanslutning för psykodynamiskt orienterade barn- och ungdomspsykoterapeuter EFPP. www.efpp.org

One of the many interesting and surprising experiences of the beginner in child analysis is to find in even very young children a capacity for insight which is often far greater than that of adults.