barnterapisodra © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

Aktuellt»

 

Medlemsarrangemang  på Sandgatan i Lund


Med anledning av 

covid-19 har vi beslutat att skjuta på vårens föreningsaktiviteter.


 

 

Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska föreningAKTIVITETER I FÖRENINGEN

vi planerar ett seminarium med psykoanalytiker

Johan Berg 

kring temat 

"Att tänka det otänkbara"


Läs mer under fliken

"Aktuellt" 
 

___________________________________________________________

Välkommen!

Här kan du läsa om vår verksamhet i föreningen. Det finns också information om dynamisk psykoterapi och vad som är speciellt när man arbetar med barn och ungdom.

För dig som är medlem, erbjuder vi information om föreningens verksamhet och möten. Även du som inte är medlem men har ett intresse av vårt område, kan delta i de flesta arrangemang vi anordnar.

VILL DU BLI MEDLEM?

Om du är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk utbildning och inriktning mot barn och ungdom kan du bli medlem i föreningen.


Kontakta föreningens ordförande Börje Palmberg via epost borjepalmberg@yahoo.se


Vilka barn och ungdomar kan behöva psykoterapi?

Det finns olika skäl till att barn kan behöva psykoterapeutisk hjälp. Barn och ungdomar kan uppleva ett svårt lidande om de har mycket oro, rädslor och ångest som hindrar dem i vardagliga situationer. De kan tex få svårt att gå till skolan eller svårt att umgås med jämnåriga på egen hand. De kan brottas med låg självkänsla, dåligt självförtroende och känna sig misslyckade och nedstämda.

Ibland är det föräldrar och skolan som uppfattar att ett barn eller tonåring har problem som de behöver ha hjälp med. Det kan vara barn och ungdomar som har ett aggressivt beteende, är självdestruktiva; barn som inte kan leka eller umgås med jämngamla; barn som skolvägrar eller skolkar. För en del barn och ungdomar blir omgivningen oroad om den uppfattar att den unge inte kan utnyttja sina förmågor om tex oro, ängslan eller aggressivitet hindrar dem från inlärning eller deltagande i aktiviteter.

Barn och ungdomar kan också behöva professionell hjälp om de och/eller familjen kommer i kris; vid sjukdom, skilsmässor eller andra påfrestande livshändelser.

I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar är föräldrarna inblandade i olika omfattning beroende på barnets ålder och problem.  Ofta bedrivs behandlingen med en regelbundenhet på 1 timme/vecka och behandlingen kan pågå från några veckor till ibland flera år. Behandlingen utformas olika beroende på hur svårigheterna ser ut.

Vad hjälper barn och ungdomar?

Barnet eller ungdomen får tillsammans med terapeuten möjlighet att fritt uttrycka sina  upplevelser, känslor, tankar och erfarenheter. Detta kan göras på många olika sätt beroende på mognad och förutsättningar, men samtalet och leken är vanligast. Kärnan i behandlingen är det samspel som uppstår i relationen mellan barnet och terapeuten. Samspelet skapar en möjlighet för barnet/ungdomen att reflektera över sina reaktioner, hitta ord att uttrycka dem och få möjlighet att handskas med dem på ett mer ändamålsenligt sätt.

När barn och ungdomar får hjälp att förstå sina egna reaktioner, får en bättre känsla av sammanhang i sitt liv och kan förstå sina reaktioner upplever de ofta en lättnad i sitt lidande och får större möjlighet att själv påverka sitt beteende och liv.

Vad gör man i psykoterapin?

Konsultation

Är du som förälder orolig för ditt barn/tonåring eller önskar hjälp att förstå dina egna reaktioner på ditt barn kan du alltid konsultera en barn - och ungdomspsykoterapeut för vägledning.

 

Anmälan görs via epost till info@barnterapisodra.se

 

Årsavgiften för medlemsskap

350 kr betalas per kalenderår till föreningens

bankgiro 5176-7119

ange namn. 

Vår förening ingår i en europeisk sammanslutning för psykodynamiskt orienterade barn- och ungdomspsykoterapeuter EFPP. www.efpp.org

One of the many interesting and surprising experiences of the beginner in child analysis is to find in even very young children a capacity for insight which is often far greater than that of adults.